جستجوگر خبری شهرستان شفت

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تداوم روند کاهشی بستری های کرونایی در استان گفت: در حال حاضر سه بیمار کرونایی در مراکز درمانی بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت بیماران ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تداوم روند کاهشی بستری های کرونایی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تداوم روند کاهشی بستری های کرونایی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر هشت بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به استمرار روند کاهشی بستری های کرونایی در استان گفت: آمار روزانه مبتلایان به کرونا در گیلان به ۹ نفر رسید.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۹ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۳ بیمار مبتلا به کرونا در گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به استمرار روند کاهشی آمار بیماران کرونایی در استان گفت: طی شبانه روز گذشته ۱۵ بیمار کرونایی بهبود یافته از بیمارستان های گیلان مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به استمرار روند کاهشی کرونا در استان گفت: در حال حاضر بستری های کرونایی گیلان به ۱۱ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش آمار بیماران کرونایی در استان گفت: طی شبانه روز گذشته ۷ بیمار کرونایی بهبود یافته از بیمارستان های گیلان مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار با اشاره به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی گفت: در حال حاضر بستری های کرونایی گیلان به ۱۱ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به استمرار روند کاهشی کرونا در گیلان گفت: طی شبانه روز گذشته ۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند کاهشی بستری های کرونایی گفت: در حال حاضر بستری های کرونایی مراکز درمانی گیلان به ۱۱ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند کاهشی روزانه بستری های کرونایی در استان گفت: در حال حاضر بستری های کرونایی گیلان به ۱۱ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تداوم روند کاهش بستری های کرونایی در مراکز درمانی گیلان گفت: در حال حاضر ۸ بیمار مبتلا به کرونا در استان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند کاهشی بستری های کرونایی در استان گفت: در حال حاضر بستری های کرونایی در مراکز درمانی گیلان به ۹ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تداوم روند کاهشی بستری های کرونایی در استان گفت: بستری های کرونایی گیلان به ۱۳ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۱۴ شهرستان استان در وضعیت آبی کرونا قرار دارند، گفت:شهرستان های املش، رضوانشهر و شفت در وضعیت زرد کرونایی هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تداوم روند کاهش بیماران کرونایی در استان گفت: در حال حاضر ۱۳ بیمار کرونایی در گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۱۵ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۶ بیمار مبتلا به کرونا در استان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با ...

رشت-سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش آمار بیماران مبتلا به کرونا در استان گفت: در حال حاضر ۱۲ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش آمار بیماران کرونایی در استان گفت: طی شبانه روز گذشته ۲۵ بیمار کرونایی بهبود یافته از بیمارستان های گیلان مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تداوم روند کاهش بیماران کرونایی در استان گفت: در حال حاضر ۲۰ بیمار کرونایی در گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مبتلایان به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۷ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به استمرار کاهش بستری های کرونایی در استان گفت: بستری های کرونایی در مراکز درمانی گیلان به ۱۲ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش آمار بستری های کرونایی در استان گفت: در حال حاضر ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ...

رشت- بر اساس ارزیابی جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۶ شهرستان گیلان در وضعیت آبی و شهرستان شفت در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بستری های ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاهش آمار بستری های کرونایی در استان خبر داد و گفت: بستری های کرونایی گیلان به ۱۲ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بیماران ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش نزولی آمار بستری های کرونایی در استان گفت: بستری های کرونایی در مراکز درمانی گیلان به ۲۲ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۷ بیمار طی شبانه روز گذشته در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی گیلان خبر داد و گفت: وضعیت ۵ نفر از بیماران بدحال گزارش شده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته ۱۲ نفر در مراکز درمانی این استان بستری شدند، گفت: بستری های کرونایی گیلان به ۲۲ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند کاهشی آمار بستری های کرونایی در استان گفت: طی شبانه روز گذشته ۹ بیمار کرونایی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری شدند.

فردین مهرابیان با اشاره به آخرین ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ادامه روند کاهشی بستری های کرونایی در استان گفت: در حال حاضر ۲۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ادامه روند کاهشی بستری های کرونایی در استان گفت: در حال حاضر ۲۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاهش آمار بستری های کرونایی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش آمار بیماران کرونایی در استان گفت: طی شبانه روز گذشته ۲۱ بیمار کرونایی بهبود یافته از بیمارستان های گیلان مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۱۶ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در مراکز درمانی استان گفت: بستری های کرونایی در گیلان به ۴۰ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به کاهش آمار بستری های کرونایی در بیمارستان های استان اشاره کرد و گفت: بستری های کرونایی گیلان به ۳۵ نفر رسید.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاهش آمار بستری های کرونایی در گیلان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان ها بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی ۷ شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش آمار بستری های کرونایی در استان گفت: طی شبانه روز گذشته ۱۷ بیمار بهبود یافته و از مراکز درمانی گیلان مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۱۵ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی گیلان خبر داد و گفت: وضعیت ۱۲ نفر از بیماران بدحال گزارش شده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان